การที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เพื่อให้บริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับความต้องการและความพอใจของผู้บริหารที่จะดำเนินการบริหารโครงการให้ เป็นไปในทิศทางใดๆ และมีลูกน้องคอยเป็นผู้สนับสนุนให้เดินทางไปในแนวเดียวกัน ซึ่งความสำเร็จอาจจะขึ้นอยู่กับตัวกำไรหรือการขยายตัวของบริษัท ยิ่งในสภาพปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง หลายๆบริษัทจึงต้องพยายามพัฒนาบริษัทให้ก้าวไกลว่าบริษัทอื่นๆ นี่แหละคือความท้าทาย การต่อสูู้้และเป็นการพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี เมื่อบริษัทได้ผลกำไรมากก็ถือว่าเป็นตัววัด ว่ามีผู้ให้ความสนใจใช้บริการ ดังนั้นภาระหนักก็คงตกเป็นนของผู้บริหารที่ต้องมีความคิดก้าวไกล สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและในอนาคตได้ เพราะผู้บริหารเป็นที่พึ่งพิงให้แก่บรรดาลูกน้อง เมื่อผู้บริหารวางแผนแล้ว ลูกน้องก็มีหน้าที่รับแผนนั้นมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และความสำเร็จนั้นก็จะอยู่แค่เอื้อมLeave a Reply.