เมื่อได้วิธีการบริหารโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และวางใจได้ ว่าการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทคุณนั้นได้ตั้งใจทำงานหรือไม่ และพนักงานของบริษัทมีประสิทธิภาพในการทำงานแค่ไหน เพราะผลที่ได้ออกมาย่อมจะเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของบริษัทคุณด้วยเช่น กัน นอกจากเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแล้ว ยังมีเครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานโครงการ เพราะเมื่อคุณได้ทำงานไปได้สักระยะหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบด้วย เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทันถ่วงที เครื่องมือวัดประสิทธิภาพก็มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิความก้าวหน้า โครงสร้างผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการแบ่งงาน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือทั่วไปใช้ไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพของ การบริหารโครงการLeave a Reply.